Barnens stad – förstudie

Örebro läns museum vill skapa en attraktiv lekutställning för barn i åldrarna 3–10 år. Med utgångspunkt i museets förstudie har Unna design under våren 2014 gjort en fördjupad förstudie i syfte att göra ett utställningskoncept och visualisera detta.

Arbetsprocess
Erfarenhet av tidigare projekt med inslag av deltagande och medskapande i konceptframtagning och innehåll visar att det är ett verkningsfullt sätt att göra relevanta utställningar som tilltalar målgruppen. Som ett led i detta arbete tog vi fram ett antal workshops med barngrupper från olika delar av Örebro och olika åldrar. Dessa har genomförts av museets personal. Syftet med träffarna har varit att i dialog med målgruppen få en bild av hur de tänker kring staden (Örebro). Barnen har pratat om vad en stad är och vad man kan göra i en stad och gjort teckningar. Träffarna är dokumenterade av museet.

Andra barngrupper har med hjälp av engångskameror fotograferat delar av staden. Barnen delades in i grupper och fick i uppgift att fotografera fritt utifrån tre ord: Fågel, fisk eller mittemellan. Några fokuserade på vad de såg på ”fisknivå”, andra mittemellan och vissa fick fotografera vad de såg högt upp i staden.
Processen gav både Örebro läns museum och Unna design nya kunskaper vad gäller metodprocesser och hur målgruppen tänker, ser på och upplever staden.

Utställningskoncept – Ett lekfullt taklandskap
Inspirationen till det övergripande formkonceptet kommer från flera av de bilder som barn fotograferat. Vi såg många hustak, långt uppe. På flera bilder klättrade barn upp på statyer och kanoner och lät sig fotograferas. De står inte bredvid, de vill upp, ta saker i besittning.

I den verkliga staden är barnen små, hus och byggnader stora. I utställningskonceptet vänds perspektivet. Barnen kommer upp, de tar sin stad i besittning. De får överblick och känner sig större. I barnens inre fantasivärld som tolkar det gestaltade fysiska rummet, kommer höjder och tak upplevas mycket högre, roligare, farligare än vad det i verkligheten blir i utställningsrummet. För att stimulera barnens fantasi blir också golvet en viktig del av gestaltningen.

I sagornas värld återfinns överblicken och taklandskapet, Karlsson på taket, och den animerade filmen Kikis expressbud, Nils Holgerssons underbara resa. I utställningen får besökarna leka och utvecklas. Målet är att alla som bor i staden, vare sig det är i förstad/förort, inre delarna av staden, nytt eller gammalt, ska kunna identifiera sig med sin stad i denna miljö. Vi gör därför inte rekonstruktioner av typiska delar av staden, utan hittar en gemensam nämnare för alla stadsdelar, alla tider och alla städer: taken.

Utställningskonceptet ger utrymme att både bära en generell berättelse om städers uppkomst och utveckling men bär också specifika berättelser om Örebro under 1900-talet. I takluckor, fönster, skorstenar, etc. kan t.ex. föremål finnas.

Lekar och utmaningar i rummet
I utställningsrummet kommer barn kunna klättra, krypa, åla, rulla. Fysiska färdigheter som balans och motorik tränas. Rummet kommer också att bli en arena för samarbetslekar, fantasilekar, upptäckter.

Föremål
I utställningen ska finnas både museiföremål och rekvisitaföremål.
Museiföremålen skyddas men rekvisitaföremål får besökarna använda. Föremålen ska visas på ett oväntat och fantasieggande sätt. De fyller flera funktioner i utställningsrummet, som fond och inspiration till barnens lek, som en källa till kunskap för de som vill fördjupa sig.

”Deckarspår”
För de lite äldre barnen föreslår vi en uppgift -(mysterium) att lösa. Det ska vara klurigt och -spännande och ta en stund att utföra. Parallellt med att mindre barn leker på taken smyger lite större barn omkring och löser en uppgift. Uppgiften får en koppling till Örebro med hjälp av föremål, berättelser, platser.

Tillgänglighet
Teckentolkning
Vi föreslår att utställningen på ett särskilt sätt -vänder sig till teckenspråkiga. Teckentolkning i skärmar -används där eventuell information ska vara. Barn som teckentolkar i en välkomnande bildskärm vid entrén ger ett varmt och trevligt bemötande.

Rörelsenedsättning
Alla bärande inslag i deckarspår och aktiviteter ska vara tillgängliga. Vissa lekar kan man troligen inte göra om man använder rullstol och vissa kan man inte göra när man är tre år. Vi kommer att kunna hitta fysiska aktiviteter för alla – det är bara en fråga om research, tid och ambitionsnivå. Vi tänker oss att medföljande vuxna hjälper barnen med att nå, hålla balansen, ta sig fram, som på en lekplats.

Hörselnedsättning
Hörselsnäcka vid guidningar. Se material val och akustik.

Synnedsättning
Utformningen görs med tanke på orienterbarhet och att kunna urskilja volymer som finns i rummet – det är bra för alla, inte enbart för synskadade. Grafiska inslag utformas med bra läsbarhet.

Kognitiv förmåga
Eftersom föreslaget innebär fysiska och taktila gestaltningar och aktiviteter och formen lämpar det sig väl för barn med olika kognitiv förmåga. Förmågan att läsa text och ta in information i text skiftar mellan alla individer, och kan skifta inom varje åldersgrupp. För de lite äldre barnen är smarta roliga klurigheter utan långa texter är idealet. Om en beskrivning behövs för en uppgift, så kan det finnas i form av teckentolkning, ljudspår och kanske en bildserie.

Klart: 2014.
Uppdragsgivare: Örebro läns museum.
Arbetsuppgift:
I form av en förstudie utveckla ett utställningskoncept på en lekutställning för barn 3–10 år.

Unna Design